Các bài giảng của quý Đức Cha về cha Fx. Trương Bửu Diệp lễ giỗ lần thứ 77 tại Tắc Sậy.

You may also like...