BAN ĐIỀU HÀNH

Loc Xuan cha Diep 2021
Email liên lạc: chadiepucchau@gmail.com
Hội trưởng: Ông Nguyễn Ngọc Cường
Mobilephone: 0401 014 074   
1
                Mr
 Antôn Nguyễn Ngọc Cường
 Hội Trưởng
2
                Mr
 Joseph Nguyễn Hữu Tuất
 Phó Nội Vụ & Kỹ Thuật
3
                Mr
 Joseph Nguyễn Vĩnh
 Thư Ký & BTV
4
               Mrs
 Elizabeth Nguyễn Thị Hồng Thúy
 Thủ Qũy
5
                Mr
 Joseph Nguyễn Văn Đàn
 BTV & Editor
6
                Mr
 Peter Trần Thanh Sử
 BTV & Kế Hoạch
7
                Mr
 Vincentê Nguyễn Quang Trung
 BTV & Observer
8
                Mr
 Joseph Vũ Minh Sơn
 BTV
9
Mr 
Peter Nguyễn Thái Bình
 Camera man
10
                Mr
  Joseph Nguyễn Văn Cung
 Trang trí & Khánh tiết
11
                Mr
 Dominic Nguyễn Văn Ngọc
 Đại diện hội tại Việt Nam