Daily Archive: March 11, 2023

Nói về Cha Trương Bửu Diệp – bài 1 / Lm Phêrô Trần Thế Tuyên.

truongbuudiepapt Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, Mục tử đích thật: Thương yêu và tận tình chăm sóc, dâng lễ ở các họ đạo lẻ xa xôi. Phúc Âm Thánh Gioan chương 10, câu 11 và 14 nói về chính Chúa Giêsu, một mục tử nhân lành, “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho chiên. Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết các chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi,” Mục tử nhân lành theo Phúc Âm Thánh Gioan là: Yêu thương chiên, biết chiên và chết...