Cáo phó: Ông Antôn Nguyễn Ngọc Cường hội trưởng hội ái mộ cha F.X Trương Bửu Diệp – Úc Châu – Nam Úc.

You may also like...