BAN GIÁM ĐỐC


Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên JCD – Cáo Thỉnh Viên vận động tuyên Thánh cha Diệp tại VATICAN

Văn Phòng Cáo Thỉnh viên – Postulator Office
15713 – 95 Ave. Edmonton AB. T5P 0A3 Canada 

Tel. 570 867 4313

Email liên lạc: petertuyentran@gmail.com


   

Linh mục Tôma Nguyễn Hoàng Diệu phó Cáo Thỉnh Viên

Email liên lạc: tomadieu@hotmail.com


Đôi dòng về website Cha Diệp Úc châu

Đôi dòng về website chadiepucchau.