Daily Archive: March 18, 2023

Bài giảng Chúa Nhật thứ IV mùa chay – Năm A.

Anh mù từ thuở bình sinhHẩm hiu, bạc phận ăn xin vệ đường.Thưa thầy cho biết tỏ tường:Do tội ai vậy? Thói thường nhân duyên. Không tội ai cả! Ta khuyên:Nhưng vì Thánh ý căn nguyên do Trời.Thoa bùn Chúa phán tức thời:Silôê rửa mắt: Thấy đời sáng trưng. Vui mừng anh nhảy lưng tưngGiêsu là Đấng danh xưng chữa lành.Biệt phái nổi nóng tanh bànhCho đòi bố mẹ rõ rành khai ra. Người mù sáng mắt vui caNhư lời tiên sấm ngàn xa năm nàoCứu Tinh là Đấng tự hào:Chữa lành người bệnh, đồng bào an vui. Amen.