Category: Thánh Lễ – Bài Giảng

Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XXV Quanh Năm . A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên

CHÚA NHẬT XXV QUANH NĂM Sách Tiên Tri Isaia 55, 6-9;Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philipphê 1,20c-24.27avà Phúc Âm Thánh Matthêô 20, 1-16 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ,...

Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XXIV Quanh Năm A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên

CHÚA NHẬT XXIV QUANH NĂM A Sách Huấn Ca 27,20-28,7; Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma 14,7-9và Phúc Âm Thánh Matthêô 18, 21-35 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. “Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước...

Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XXIII Quanh Năm A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên

CHÚA NHẬT XXIII QUANH NĂM A Sách Tiên Tri Êzêkiel 33,7-9; Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma 3,8-10và Phúc Âm Thánh Matthêu 18,15-20 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ,...

Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XXII Quanh Năm A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên

  CHÚA NHẬT XXII QUANH NĂM Sách Tiên Tri Giêrêmia 20,7-9;Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma 12,1-2và Phúc Âm Thánh Matthêô 16,21-27 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: “Lạy Thầy, không thể thế được! Thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu”. Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: “Hỡi...

Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XXI Quanh Năm A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên

CHÚA NHẬT XXI QUANH NĂM A Sách Tiên Tri Isaia 22,19-23;Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma 11,33-36và Phúc Âm Thánh Matthêô 16,13-20 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng:...

Bài giảng Chúa Nhật XX Quanh Năm A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên

Diễn ý Phúc Âm Một bà xứ Ca-na-an,Con gái quỉ ám, xin van kêu nàiChúa lờ, chuyện mụ tỏ bày,Đến nỗi môn đệ xin Thầy xót thương. Lời Chúa tủi nhục vô phương,“Bánh con cái mình, đem thương cho chó!Bà nầy hiên ngang vượt khó:“Chó con vớt vát vụn nhỏ từ bàn!” Đức tin mạnh mẽ hết cang,Bà ngoại giáo ấy như vàng đã trui.Quyết liệt xin xỏ không lùi,Tự ái, xốc nỗi chôn vùi thật sâu. Thán phục Chúa phán một câu:Cầu sao được vậy! Ta đâu hẹp lòng!Cầu xin vững dạ cậy trông,Ơn lành ban phát cho không...

Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XIX Quanh Năm A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên

CHÚA NHẬT XIX QUANH NĂM A Sách Các Vua quyển I 19.9a.11-13; Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma 9.1-5và Phúc Âm Thánh Matthêô 14.22-33 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Ðến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió. Canh tư đêm tối, Người đi...