GIÁO LUẬT.

Tài Liệu về Kiến Thức Công Giáo – Hôn Nhân và Giáo Luật do Linh Mục Phêrô Trần Thế Tuyên JCD (Juris Canonici Doctor) phụ trách.