PHỎNG VẤN ĐỨC CHA VINHSƠN NGUYỄN VĂN LONG VỀ TIẾN TRÌNH TUYÊN THÁNH CHA DIỆP