Category: Ý Lễ – Xin Ơn – Tạ Ơn

Ơn lành Chúa ban qua lời bầu cử cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 02/2023

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Chị Thu xin lễ cầu cho linh hồn Phaxicô Xavie, linh hồn tiên nhân xin bình an cho gia đình. Chị Lan xin lễ cầu cho linh hồn Maria Phạm Thị Thể, Anna Hoàng Thị Quý và xin ơn bình an. Bà Lý xin lễ cầu cho 5 linh hồn Micae xin tạ ơn và bình an cho gia đình trong năm mới. Chị Loan...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 01/2023

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Chị Thu xin lễ cầu cho linh hồn Phaxicô Xavie, linh hồn tiên nhân xin bình an cho gia đình trong năm mới. Bác Khánh xin tạ ơn và cầu bình an cho gia đình. Bà Lý xin lễ cầu cho 5 linh hồn Micae xin tạ ơn và bình an cho gia đình trong năm mới. Chị Loan Vĩnh Hưng xin lễ cầu cho...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 12/2022

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Chị Thu xin lễ cầu cho linh hồn Phaxicô Xavie, xin bình an cho gia đình. Anh chị Quang Hương xin lễ cầu cho linh hồn tiên nhân và các linh hồn, xin ơn bình an cho gia đình. Bác Khánh xin ơn chữa lành và cầu bình an cho gia đình. Bà Lý xin lễ cầu cho 5 linh hồn Micae và bình an...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 11/2022

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Chị Thu xin lễ cầu cho linh hồn Phaxicô Xavie, xin đi xa được bình. Anh chị Sơn Ánh xin lễ cầu cho hai linh hồn Giuse linh hồn Giuse Maria, Dominico, Maria, linh hồn tiên nhân và các linh hồn. Anh chị Trung Thư xin lễ cầu cho linh hồn Maria và các linh hồn. Anh chị Quang Hương xin lễ cầu cho linh...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 10/2022

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Chị Thu xin lễ cầu cho linh hồn Phaxicô Xavie, xin ơn sức khỏe cho cha Tuyên cầu cho linh hồn sơ Maria Phạm Thị Nụ mới qua đời tại VN và các bệnh nhân. Chị Lan xin lễ tạ ơn và cầu bình an cho gia đình. Anh chị Sơn Ánh xin lễ cầu cho mẹ là cụ bà Têrêsa Nguyễn thị Lan cầu...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 9/2022

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Chị Thu xin lễ cầu cho linh hồn Phaxicô Xavie, xin ơn sức khỏe cho cha Tuyên và các bệnh nhân. Anh chị Sơn Ánh xin lễ cầu cho mẹ là cụ bà Têrêsa Nguyễn thị Lan và cầu cho hai linh hồn Giuse. Bà Lý xin lễ cầu cho 5 linh hồn Micae và bình an cho gia đình. Chị Loan Vĩnh Hưng xin...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 8/2022

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Chị Thu xin lễ cầu cho linh hồn Phaxicô Xaviê, xin ơn sức khỏe cho cha Tuyên và các bệnh nhân. Anh chị Sơn Ánh xin lễ cầu cho mẹ là cụ bà Têrêsa Nguyễn thị Lan và cầu cho hai linh hồn Giuse. Bà Lý xin lễ cầu cho 5 linh hồn Micae và bình an cho gia đình. Chị Loan Vĩnh Hưng xin...