Category: Ý Lễ – Xin Ơn – Tạ Ơn

Ơn lành Chúa ban qua lời bầu cử cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 3/2024

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Chị Thu xin lễ cầu cho linh hồn Phaxicô Xaviê và xin ơn bình an. Chị Lan xin lễ cầu cho các linh hồn xin tạ ơn và cầu bình an. Bà Lý xin lễ cầu cho 5 linh hồn Micae xin tạ ơn và bình an cho gia đình. Chị Loan Vĩnh Hưng xin lễ cầu cho linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Chuyên, Phêrô...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 2/2024

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Chị Thu xin lễ cầu cho linh hồn Phaxicô Xavie lễ giỗ và xin ơn bình an trong năm mới. Chị Lan xin lễ cầu cho các linh hồn xin tạ ơn và cầu bình an trong năm mới. Bà Lý xin lễ cầu cho 5 linh hồn Micae xin tạ ơn và bình an cho gia đình. Chị Loan Vĩnh Hưng xin lễ cầu...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 1/2024

  Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Ca đoàn cha Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Phaolô mới qua đời tại Hoa kỳ. Chị Thu xin lễ cầu cho linh hồn Phaxicô Xavie và 2 linh hồn Phaolô. Chị Lan xin lễ cầu cho 2 linh hồn Phaolô xin tạ ơn và cầu bình an cho gia đình. Anh chị Sơn Ánh xin lễ cầu cho 2 linh hồn Phaolô....

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 12/2023

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Chị Thu xin lễ cầu cho linh hồn Phaxicô Xaviê và các linh hồn, xin ơn cầu cho bệnh nhân. Chị Lan xin lễ cầu cho các linh hồn xin tạ ơn và cầu bình an cho gia đình. Bác Tuyết xin ơn dược như ý, xin cho con thi đậu sớm được qua Úc. Bà Lý xin lễ cầu cho 5 linh hồn Micae...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 11/2023

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Chị Thu xin lễ cầu cho linh hồn Phaxicô Xaviê và các linh hồn xin cầu cho bệnh nhân. Chị Lan xin lễ cầu cho các linh hồn xin tạ ơn và cầu bình an cho gia đình. Gia đình Trung Thư xin lễ cầu cho linh hồn Giuse mới qua đời tại VN và các linh hồn. Bà Lý xin lễ cầu cho 5...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 10/2023

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Chị Thu xin lễ cầu cho linh hồn Phaxicô Xavie và các linh hồn xin cầu cho bệnh nhân. Chị Lan xin lễ cầu cho các linh hồn xin tạ ơn và cầu bình an cho gia đình. Gia đình Trung Thư xin lễ giỗ 100 ngày cầu cho linh hồn Giuse và các linh hồn. Bà Lý xin lễ cầu cho 5 linh hồn...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 09/2023

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Chị Thu xin lễ cầu cho linh hồn Phaxicô Xavie và các linh hồn. Chi tộc Long Tâm Nam Úc xin lễ cầu nguyện cho linh hồn Anna Vũ Thị Nguyệt (bà cố Phóng) mới qua đời tại Việt Nam. Ông Đàn xin lễ cầu cho bà cố Anna Vũ Thị Nguyệt mới qua đời tại Việt Nam. Gia đình ông bà Cung xin lễ...