Nói về Cha Trương Bửu Diệp – bài 2 / Lm Phêrô Trần Thế Tuyên.

You may also like...