Hình ảnh cha Roland Jacques báo cáo về tiến trình phong thánh cho cha PX Trương Bửu Diệp.

You may also like...