Đức Thánh Cha phê chuẩn sắc lệnh phong thánh cho 1 người Ý và phong chân phước cho 2 người Tây Ban Nha

You may also like...