Đức Hồng y Pironio sẽ được phong chân phước ngày 16 tháng Mười Hai sắp tới

You may also like...