Daily Archive: November 17, 2023

Đồng hành 8 – Đánh thuê | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

Peter Trần Thế Tuyên Trong chiến  tranh, bây giờ có thêm một sắc lính: Đó là LÍNH ĐÁNH THUÊ. Loại lính nầy phần nhiều là  những tù nhân, họ được cho ra khỏi tù, nhận tiền theo giao kèo hợp đồng và đi bắn giết quân địch. Tôi dùng từ “hợp đồng” hay “quân địch” cho dễ hiểu chứ thực ra họ không có hợp đồng mà cũng không có quân địch. Trong tù ra, người ta trao cho cây súng và bắn giết, làm sao có chính nghĩa để bảo vệ hay hy sinh. Đó đúng là “ĐÁNH THUÊ”. người...