Daily Archive: November 19, 2023

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XXXIII Quanh Năm, A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên

CHÚA NHẬT XXXIII QUANH NĂM Sách Châm Ngôn 31.10-13, 19-20.30-31;Thư thứ I của Thánh Phaolô gửi tín hữu Thessalonica 5.1-6và Phúc Âm Thánh Matthêô 25.14-30 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tuỳ theo khả năng của mỗi người, đoạn ông ra đi. “Người lãnh năm nén bạc, ra đi...