Đại dịch làm án phong chân phước cho chị Lucia bị chậm lại.

You may also like...