Daily Archive: November 12, 2023

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XXXII QN, A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên

CHÚA NHẬT XXXII QUANH NĂM Sách Khôn Ngoan 6:12-16;Thư thứ I của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica 4:13-18và Phúc Âm Thánh Matthêu 25:1-13 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo; còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến...