Giáo hội Nigeria yêu cầu mở án phong chân phước cho những người bị giết vì đức tin.

You may also like...