Hài cốt thánh nữ Têrêsa Hài Đồng và song thân thánh du Australia.

You may also like...