Thông báo: Thánh lễ trực tuyến Tưởng nhớ và cầu nguyện nhân lễ giỗ 19 năm Đức cố Hồng y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận.

You may also like...