Thánh lễ đồng tế giỗ Cha Trương Bửu Diệp lần thứ 75 tại Melbourne – Úc Châu.

You may also like...