Đức Thánh Cha: Thẩm quyền không phải là mệnh lệnh, mà là sống hội nhất và làm chứng tá.

You may also like...