Giới trẻ Việt Nam tham dự Thánh lễ với Đức Thánh Cha tại Thái Lan.

You may also like...