Cha Roland Jacques – Dương Hữu Nhân OMI đồng tế Thánh Lễ truyền chức phó tế và LM / Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm.

You may also like...