Phái đoàn HĐGMVN viếng mộ Đức Cha Pierre Lambert de la Motte.

You may also like...