Ngày 01 tháng Bảy tới đây: Công nghị Hồng y và Giám mục về việc phong hiển thánh

You may also like...