Daily Archive: June 5, 2024

Ngày 01 tháng Bảy tới đây: Công nghị Hồng y và Giám mục về việc phong hiển thánh

Photo: asianews.it Sáng thứ Hai, ngày 01 tháng Bảy tới đây, Đức Thánh cha Phanxicô sẽ triệu tập Công nghị các Hồng y và Giám mục, về việc tôn phong hiển thánh cho mười ba vị chân phước. G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA Các vị đã được Đức Thánh cha chấp thuận, ngày 23 tháng Năm vừa qua, việc công bố sắc lệnh nhìn nhận phép lạ hoặc ý kiến thuận của Hội đồng các Hồng y, Giám mục thành viên Bộ Phong thánh. Trước hết, có chân phước linh mục Giuseppe Allamano, sáng lập Dòng Thừa sai...