Tin tuyên Thánh cha FX Trương Bửu Diệp.

You may also like...