Mừng 28 năm Linh Mục Cha Phêrô Trần Thế Tuyên.

You may also like...