Giáo Hội sắp có thêm hai Hiển Thánh và bốn Chân Phước.

You may also like...