Công bố văn kiện hướng dẫn việc tôn kính tổ tiên.

You may also like...