Lễ giỗ LM. Phanxico Xavier Trương Bửu Diệp tại Melbourne năm thứ 17.

You may also like...