Người Hồi giáo tôn kính Akash Bashir, tương lai là thánh tử đạo đầu tiên của Pakistan

You may also like...