Nhà Thờ mở cửa cho hàng trăm người vô gia cư đến ngủ mỗi đêm.

You may also like...