Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha tháng một 2020: Kiến tạo nền Hoà Bình Thế Giới.

You may also like...