Tuần Tĩnh Tâm Thường Niên 2019 của linh mục đoàn Giáo phận Hà Tĩnh: Linh mục với sứ vụ loan báo Tin Mừng.

You may also like...