Đức Thánh Cha truyền chức Linh Mục cho 16 phó tế, trong đó có một thầy là người Việt Nam.

You may also like...