Mục tử tốt lành gần gũi dân chúng và có lòng trắc ẩn.

You may also like...