Đức Thánh Cha: Giám mục là người đầy tớ chứ không phải là ông hoàng.

You may also like...