Cha Peter Prayoon Namwong đại ân nhân của người Việt tỵ nạn tại trại Thái Lan đến thăm Úc Châu.

You may also like...