19.06.1988 – 19.06.2017 Nhớ về Đại Lễ tôn phong 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam.

You may also like...