Daily Archive: February 9, 2017

Bài giảng Chúa Nhật VI thường niên năm A.

Video Tân Ước đến sau Cựu Ước Viên mãn, kiện toàn, mực thước, tại tâm: Không cần hạ sát, giết, đâm Phẩn nộ, mắng nhiếc, gánh trăm tội tình. Dâng lễ, tâm thể, bất bình Làm hoà trước đã trọn tình đệ huynh. Nhìn phụ nữ, tim rung rinh Kễ như là đã ngoại tình rồi nghe!  Tứ chi gây tội đừng e! Cắt đứt, quăng bỏ, nhẹ te, về Trời Ly dị, gian díu, thói đời Hoả ngục, lửa đỏ đang mời xuống chơi!  Đừng ham thề thốt nhiều lời CÓ! KHÔNG! y bóc! Lộc Trời, ơn thiêng. Chúa...