Vị Linh Mục là Mục Tử chứ không là Quan Chức.

You may also like...