Daily Archive: September 3, 2021

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG CHÍN: MỘT LỐI SỐNG BỀN VỮNG VỀ MÔI TRƯỜNG.

  Cha rất vui khi thấy những người trẻ có can đảm / để thực hiện các dự án nhằm cải thiện môi trường và xã hội, / vì cả hai điều này đi đôi với nhau. Người lớn chúng ta có thể học được nhiều / từ những người trẻ này, vì họ đi tiên phong trong / tất cả các vấn đề liên quan tới việc chăm sóc hành tinh. Chúng ta hãy nhìn vào mẫu gương của họ / và nhìn lại lối sống của chúng ta, / đặc biệt trong suốt những thời điểm khủng hoảng...