Thánh Lễ an táng ông An tôn Nguyễn Ngọc Cường hội trưởng hội ái mộ cha F.X Trương Bửu Diệp Úc Châu – Nam Úc.

You may also like...