Án phong chân phước cấp giáo phận cho thanh niên 20 tuổi người Pakistan đã kết thúc.

You may also like...