Mười vị tử đạo tại Guatemala sắp được phong chân phước.

You may also like...