Giáo hội sắp có thêm một hiển thánh và một chân phước.

You may also like...