Người mục tử không phí giờ vào những việc không đâu.

You may also like...